Salter                        

För att kunna skriva formeln för en jonförening måste man känna till jonernas laddning. I formeln skrivs alltid den positiva jonen först och den negativa jonen därefter (alltså den mest elektronegativa atomen sist).

Positiva joner ex Negativa atomjoner Sammansatta joner
aluminiumjon Al3+ bromidjon Br- hydroxidjon OH-
bariumjon Ba2+ fluoridjon F- divätefosfatjon H2PO4-
bly(II)jon Pb2+ hydridjon H- vätefosfatjon HPO42-
järn(II)jon Fe2+ jodidjon I- fosfatjon PO43-
kalciumjon Ca2+ kloridjon Cl- vätesulfatjon HSO4-
kaliumjon K+ nitridjon N3- sulfatjon SO42-
koppar(I)jon Cu+ oxidjon O2- ammoniumjon NH4+
magnesiumjon Mg2+ sulfidjon S2- nitratjon NO3-

Saltsyrans HCl salter kallas klorider - innehåller Cl-
Salpetersyrans HNO
3 kallas nitrater - innehåller NO3-
Svavelsyrans H2SO4 kallas sulfater - innehåller SO42-
Ättiksyrans CH
3COOH salter kallas acetater - innehåller CH3COO-
Kolsyrans H2CO
3 salter kallas karbonater - innehåller CO32-